Lite banet, lite banet
Lite, lite, lite, lite banet

Lite banet, lite banet
Lite banet, lite banet

Lite banet, lite banet
Lite, lite, lite lite banet.

Norsk folketone fra Beiarn, Nordland